Projecten

Binnen het Informatiehuis Water (IHW) werken we naast onze basistaken ook aan verschillende projecten. Een overzicht van de recente projecten vindt u hieronder.

Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen  

In 2018 hebben we binnen IHW hard gewerkt aan de praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen. Deze praktijkproef was als opdracht vanuit de waterschappen en RWS aangedragen zodat opgedane kennis en ervaringen tijdens de kwartiermakersfase, voor het Domein Water voor de Omgevingswet, omgezet kunnen worden van denken naar doen. De opdracht was tweeledig: 

 • Laat zien dat de keten van bronhouder naar DSO werkt;
 • Leg alle ervaringen vast als “lessons learned” zodat we bij verdere ontwikkelingen hiermee rekening kunnen houden. 

In deze praktijkproef is samengewerkt met de volgende partijen: 

 • Stichting Waternet voor de taken van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
 • Waterschap Noorderzijlvest;
 • Hoogheemraadschap van Rijnland;
 • Waterschap Hollandse Delta;
 • Rijkswaterstaat;
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet;
 • Informatiehuis Water;
 • Het Waterschapshuis. 

De bronhouders stellen hun gegevens rondom peilgebieden en streefpeilen beschikbaar. Deze gegevens worden via verschillende routes geleverd, passend bij de fase waarin bronhouders hun data op dit moment kunnen ontsluiten. 

 

In bovenstaand schema is op hoofdlijn aangegeven dat levering volgens drie routes kan plaatsvinden.

 1. Bronhouder levert zelf de gegevens vanuit de eigen informatievoorziening rechtstreeks aan de CDL (Centrale Distributie Laag) volgens de uitwisselingsstandaard IMWA (Informatiemodel Water) middels een IMWA-xml bestand;
 2. Bronhouder maakt gebruik van DAMO (DAMO-fysiek (DAMO-tabellen) of DAMO-logisch (via DAMO-VIEWS)) en de CDL Connector. Deze functionaliteit voorziet in het ophalen van de gegevens, omzetting naar IMWA-XML en doorlevering aan de CDL.
 3. Bronhouder genereerd (rechtstreeks vanaf de bron of via VIEWS) een GEO-database bestand (.GDB) en levert dit aan bij het Informatiehuis Water (IHW). Het IHW vertaalt dit bestand naar DAMO-logisch en levert de gegevens via de CDL Connector door aan de CDL.

 

De CDL verwerkt de verschillende IMWA-xml bestanden tot één landsdekkend XML-bestand. Dit bestand wordt omgezet naar voor een REST API leesbaar formaat. Het DSO heeft als eis gesteld dat per domein gegevens via een REST API beschikbaar kunnen worden gesteld en daarna in de DSO Viewer kunnen worden getoond.
Het IHW heeft Het Waterschapshuis opdracht gegeven deze REST API te realiseren als onderdeel van de CDL. 

 

Tijdens dit traject zijn we tegen allerlei zaken aangelopen en hebben we veel ervaringen opgedaan. Door daadwerkelijk te gaan leveren en daarbij volgens bestaande standaarden te werken, gebruik te maken van bestaande architectuur en infrastructuur, komen de oneffenheden in de keten van zelf aan het licht. Zo blijken standaarden en bestaande functionaliteit niet geheel op elkaar afgestemd te zijn. Ook blijkt het minder eenvoudig te zijn brongegevens te ontsluiten en door te leveren via de bestaande functionaliteit. Daarbij is het soms moeilijk de juiste mensen te vinden en blijken processen niet voor iedereen even duidelijk te lopen. Daarnaast blijkt dat elke bronhouder een eigen interpretatie heeft van de werkelijkheid. Een landelijk beeld maken is dan niet eenvoudig. 

De resultaten van de Praktijkproef hebben we op 18 december 2018 tijdens de Kwartaaldemo Omgevingswet gepresenteerd. In onderstaande eindrapportage en samenvatting vindt u deze resultaten.