Informatieproducten

In het traject van het Informatiehuis Water voor de Omgevingswet leveren we diverse informatieproducten op. Hieronder vindt u een actueel overzicht hiervan.

Concept voorstel geprioriteerde informatieproducten

Na maanden van voorbereiding en analyse van de informatiebehoefte in het domein Water is het “Concept voorstel geprioriteerde informatieproducten” gereed. Bij de prioritering zijn we uitgegaan van het belang (wat is de impact op de omgeving als deze vraag speelt) en de frequentie (mate waarin e.e.a. zich aandient). In het overzicht hieronder staan de Informatieproducten, op de gebieden van waterveiligheid, oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit, grondwaterkwaliteit en -kwantiteit, rioolsysteem en klimaatbestendigheid weergegeven.

 Werkveld Mogelijke informatieproducten  Gegevens/kaartlagen   Planning  Bronhouder
Waterveiligheid  Waterkeringen Ligging van de keringen backlog Waterbeheerders
Waterveiligheid Waterkeringen HWBP-producten backlog Waterbeheerders
Waterveiligheid  Waterkeringen Trajecten die niet voldoen aan de norm backlog Waterbeheerders
Waterveiligheid  Waterkeringen Verbetering boezemkaders (regionale keringen) backlog Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwaliteit Oppervlaktewatersysteem (kwaliteitsgegevens) Kwaliteit lozings- / bemalingswater lozingspunten backlog Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwaliteit Oppervlaktewatersysteem (kwaliteitsgegevens) Chemisch backlog Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwaliteit Oppervlaktewatersysteem (kwaliteitsgegevens) Ecologisch (o.a. ecologische waarde oever) backlog Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwaliteit Oppervlaktewatersysteem (kwaliteitsgegevens) Fysisch (bv. helderheid, temperatuur) backlog Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwaliteit Oppervlaktewatersysteem (kwaliteitsgegevens) Verstoring waterbodemkwaliteit (Daar waar het gaat om tertiaire watergangen is aantal gemeenten bronhouder:zorgplicht, bv. baggeren)  backlog Waterbeheerders, gemeenten
Oppervlaktewater-kwaliteit Emissie-imissietoets  n.v.t. (dit is een tool) backlog n.v.t
Oppervlaktewater-kwantiteit Oppervlaktewatersysteem (kwantiteitsgegevens) Ligging watergangen 1e set Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwantiteit Oppervlaktewatersysteem (kwantiteitsgegevens) Ligging kunstwerken incl. vispassages 1e set Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwantiteit Oppervlaktewatersysteem (kwantiteitsgegevens) Dieptes per watergang (profiel) 1e set Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwantiteit Oppervlaktewatersysteem (kwantiteitsgegevens) Stroomsnelheden 1e set Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwantiteit Oppervlaktewatersysteem (kwantiteitsgegevens) Capaciteit gemalen 1e set Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwantiteit Oppervlaktewatersysteem (kwantiteitsgegevens) Activiteit: onttrekkingen backlog Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwantiteit Oppervlaktewatersysteem (kwantiteitsgegevens) Stromingskaart: peilvakken backlog Waterbeheerders
Oppervlaktewater-kwantiteit Oppervlaktewatersysteem (kwantiteitsgegevens) Stromingskaart: afwaterende eenheden backlog Waterbeheerders
Grondwaterkwantiteit Grondwatersysteem (kwantiteit) Grondwaterstanden 1e set Provincies, gemeenten, waterbeheerders
Grondwaterkwantiteit Grondwatersysteem (kwantiteit) Kwelwater 1e set Provincies, gemeenten, waterbeheerders
Grondwaterkwantiteit Grondwatersysteem (kwantiteit) Wegzijgingskaart 1e set Provincies, gemeenten, waterbeheerders
Grondwaterkwantiteit Grondwatersysteem (kwantiteit) Infiltraties 1e set Provincies, gemeenten, waterbeheerders
Grondwaterkwantiteit Grondwatersysteem (kwantiteit) Stijghoogtes (druk bovenste laag mogelijk gemeenten bronhouder = nog verder uitzoeken) 1e set Provincies, (gemeenten?), waterbeheerders
Grondwaterkwantiteit Grondwatersysteem (kwantiteit) Stromingssnelheden 1e set Provincies, waterbeheerders
Grondwaterkwantiteit Grondwatersysteem (kwantiteit) Activiteit: grondwateronttrekkingen (mogelijk spelen RUD's hier een rol) 1e set Provincies, (gemeenten?), waterbeheerders
Grondwaterkwantiteit Grondwatersysteem (kwantiteit) Activiteit: warmte koude opslag (mogelijk spelen RUD's hier een rol) 1e set Provincies, (gemeenten?), waterbeheerders
Grondwaterkwaliteit Grondwatersysteem (kwaliteit) Grondwaterlichamen backlog Provincies, waterbeheerders, Rijk
Grondwaterkwaliteit Grondwatersysteem (kwaliteit) Kwaliteitsgegevens backlog Provincies
Grondwaterkwaliteit Grondwatersysteem (kwaliteit) Kwaliteit bemalingswater water (gemeten door initiatiefnemer) backlog Waterbeheerders
Riool Rioolsysteem Riooloverstorten backlog Gemeenten
Riool Rioolsysteem Capaciteit gemalen (RWZI) backlog Waterbeheerders
Riool Rioolsysteem Ligging rioolsysteem inclusief objecten zoals aansluitpunten en riooloverstorten 1e set Gemeenten
Riool Rioolsysteem Type riool 1e set Gemeenten
Riool Rioolsysteem Materiaal rioolstel 1e set Gemeenten
Klimaatbestendigheid Weer- en klimaatmaatregelen Bergingsgebieden en -capaciteit backlog Gemeenten
Klimaatbestendigheid Weer- en klimaatmaatregelen Verhard oppervlak backlog Gemeenten
Klimaatbestendigheid Weer- en klimaatmaatregelen Weer- en klimaatgegevens backlog KNMI / RIVM
Klimaatbestendigheid Weer- en klimaatmaatregelen Uitkomsten stressset backlog Gemeenten

In de maanden maart tot en met mei 2017 is, in samenwerking met vertegenwoordigers uit de verschillende overheidsinstanties, hard gewerkt de vraagkant in kaart te brengen. Eind 2017 zijn daar de gegevens vanuit de gemeenten (in samenwerking met de Stichting RIONED) aan toegevoegd en verwerkt. 

Aan de hand van vier verschillende praktijkvoorbeelden (drie fictieve en één werkelijke casus) vanuit de omgeving hebben we de informatiebehoefte geanalyseerd. De behandelde cases waren:

 • bouwen van een kas nabij beschermingszone van een dijk;
 • verondiepen van een plas;
 • uitbreiding van de Beatrixsluis bij Nieuwegein (aanleg van een derde kolk);
 • bouwen van een bedrijfshal met kantoorruimte.

Daarbij hebben we ook gekeken wat wel en wat niet binnen de scope van het IHW-Omgevingswet valt. Omdat het stelsel nog in ontwikkeling is, zijn we uitgegaan van enkele aannames waardoor bepaalde vraagstukken toegerekend zijn aan het DSO (toepasbare regels) of behorend tot een van de andere Informatiehuizen. Tijdens een van de laatste verdiepingssessies werd de wens geuit om alle informatieproducten bij de inwerkingtreding van de wet beschikbaar te hebben, maar dit lijkt niet realistisch. Vooralsnog is ervoor gekozen om plannen van aanpak uit te werken voor drie informatieproducten, namelijk voor riool, oppervlaktewater en grondwater . Of en wanneer de informatieproducten/informatiehuizen worden gerealiseerd, is nog onderwerp van discussie. Medio 2018 valt hierover een definitief besluit. In lijn met de wet is het van belang de informatie voortijdig beschikbaar te hebben bij de initiatiefnemers en belanghebbenden. De watersector lijkt zeker bereid hierin zijn bijdrage te leveren. 

De informatieproducten waarvoor een plan van aanpak wordt uitgewerkt, zijn:

1. Rioolsysteem 
Kan de initiatiefnemer zijn bouwkeet, bedrijfsgebouw, zelfbouwkavel of kampeerterrein aansluiten op het riool? Waar liggen de buizen (x,y,z)? Wat zijn de aansluitpunten (x.y,z)? Type en materiaal riool?

2. Oppervlaktewatersysteem (kwantiteit)
Voor het vergraven van sloten of het leggen van duikers voor wegen of fietspaden heeft de initiatiefnemer een wijziging van het omgevingsplan en een omgevingsvergunning aan te vragen. Door de klimaatverandering stellen droogte en zware neerslag steeds meer eisen aan de waterafvoer bij  verharding door wegen, bestrating en huizenbouw. Voor het indienen van plannen heeft de initiatiefnemer nodig: 

 • de ligging van de watergangen,
 • de ligging van kunstwerken met inbegrip van vistrappen,
 • de dieptes per watergang,
 • de ecologische waarden van de oever -> buiten de legger?
 • de stroomsnelheden,
 • de capaciteit van gemalen. 

3. Grondwatersysteem (kwantiteit)
Voor bouwputbepalingen voor funderingen, kelders, bodemsaneringen, zwembaden, fietstunnels en (spoorweg)onderdoorgangen heeft de initiatiefnemer een vergunning nodig van het waterschap. De initiatief heeft voor de aanvraag nodig: 

 • grondwaterstanden,
 • kwelkaart,
 • wegzijzingskaart,
 • bestaande infiltraties,
 • stijghoogtes ten opzichte van NAP en maaiveld,
 • stroomsnelheden met de fluctuaties,
 • bestaande grondwateronttrekkingen,
 • omliggende warmte- en koudeopslagen. 

Momenteel wordt een gestandaardiseerde stresstest ontwikkeld als onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Bovenstaande Informatieproducten voor het domein Water zijn invoergegevens voor deze test en de output is relevant voor een initiatiefnemer, belanghebbende en bevoegd gezag. Synergie zoeken ligt voor de hand. De overige Informatieproducten zijn op een backlog geplaats. 

Het concept voorstel is op basis van nauwe samenwerking met de verschillende vertegenwoordigers uit de diverse overheidsorganisaties zowel voor, tijdens als na de verdiepingssessies tot stand gekomen. Ook de opgehaalde informatie vanuit andere organisaties (zoals kennisinstituten etc.) is verwerkt in het eindresultaat.

De laatste versie van het concept voorstel geprioriteerde informatieproducten is hier te downloaden.