Deelname IHW aan praktijkproef Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

17 juli 2018 In opdracht van de waterschappen en Rijkswaterstaat ontwikkelt het Informatiehuis Water een informatieproduct “Peilgebieden”. Deze opdracht is als praktijkproef opgenomen binnen de ontwikkeling van het DSO. Het doel van deze praktijkproef is tweeledig:
  • enerzijds laten zien dat de keten van bronhouder tot en met de viewer van het DSO werkt;  
  • anderzijds de lessons learned vastleggen, zodat de opgedane kennis en ervaring  ingezet kunnen worden bij besluitvorming en ontwikkeling van informatieproducten voor het DSO.

We houden het klein door gebruik te maken van een kleine set gegevens vanuit de brondata van de waterbeheerders. En we voldoen aan een, door het DSO gestelde, minimale set van de aansluitvoorwaarden. 

In deze praktijkproef halen we de ligging van peilgebieden en streefpeilen op bij de bronhouder en leveren we ze aan het DSO. Het gaat om: 

  • peilgebieden waarvoor een peilbesluit is genomen;
  • peilafwijkingsgebieden, waarvoor een vergunning is verleend;
  • het van toepassing zijnde streefpeil (Zomerpeil, Winterpeil, Vast peil). 

Voor deze praktijkproef maken we gebruik van bestaande standaarden, bestaande architectuur en bestaande infrastructuur. Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland leveren de benodigde brongegevens aan. Daarnaast leveren experts vanuit verschillende disciplines bijdragen. We voeren het project agile uit.