Levendig gebruikersoverleg Aquo-kit / Waterkwaliteitsportaal (WKP)

24 april 2018 Op 17 april was er weer een gebruikersoverleg Aquo-kit / WKP. Veel (oppervlakte)waterbeheerders waren hierbij aanwezig.

In de bomvolle zaal zette Gerard van Reisen uiteen wat er speelt bij het WKP. Vervolgens praatte Paul Latour de aanwezigen bij over gegevensleveringen voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) en de Kaderrichtlijn Water. Hinne Reitsma sloot het ochtendprogramma af met de ontwikkelingen van de Aquo-kit. Na de lunch hebben we uitgelegd hoe de Servicedesk werkt. Ook kwamen de verwachtingen van de gebruikers aan bod en was er volop ruimte voor vragen. Er werd levendig gediscussieerd over: 

  • Het nut van verplichte velden met meetwaarden (meta-data) voor de LEW. Meta-data zijn gegevens, die iets zeggen over andere onderwerpen, zoals monsters, meetpunten, normen etc. Zonder meta-data kun je informatie niet duiden. Afnemers van de LEW-gegevens zijn hiermee gebaat . Aan de andere kant vraagt het aanleveren van meta-data extra inspanning van de waterbeheerders.
  • De wens van het Ministerie voor een toestandsbepaling aan de hand van huidige en nieuwe doelen voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Ook deelden de aanwezigen wensen, ideeën en tips met elkaar. Dit helpt ons bij het maken van keuzes voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de Aquo-kit en het WKP. Kortom, een zeer geslaagd overleg dankzij de inbreng van de deelnemers!